அருணா சுப்ரமணியன் 2 கவிதைகள்

[ A+ ] /[ A- ]

images (4)

1. மௌனங்கள்

கேள்விகள் அனைத்தும்

பதிலை பெறுவதில்லை

சில பதில்கள்

கேள்விகள் இல்லாமலே

தரப்படுகின்றன..

சில கேள்விகள்

எவ்வாறு கேட்கப்படினும்

பதில்கள் கிடைப்பதில்லை ..

பதில் தரமுடியா

கேள்விகளுக்கு எல்லாம்

மௌனமே பதிலாகின்றன..

அதற்காக மௌனத்தை

பதிலாகப் பெறும்

கேள்விகள் எல்லாம்

பதிலற்ற கேள்விகள்

என்று கொள்வதற்கில்லை..

சில மௌனங்கள்

பதிலாகவும்

சில மௌனங்கள்

பதிலுக்கு

பதிலாகவும்

சில மௌனங்கள்

கேள்விகளாவும்

உருப்பெறுகின்றன ….

2. மௌனம்

மொழி குறை

பொழுதுகளில்

மௌனம்

மொழியாகிறது …

விடைகள்

இன்மையால்

மற்றுமின்றி

விடைகளின்

விளைவினாலும்

சில வினாக்களுக்கு

மௌனங்களே

விடையாகின்றன..

மொழி நிறை

பொழுதுகளிலும்

மௌனம்

மொழியாகிறது..

•••

Comments are closed.