தங்கபாலு கவிதைகள்

[ A+ ] /[ A- ]

பருவத்துள் நுழைவது
சிக்னலை கடப்பது போல
நிகழ்ந்து விடுகிறது

சிகப்பு எரியவும்
மேலே எண்திரையில்
அறுபதிலிருந்து ஒவ்வொன்றாக
எண்ணிக்கை குறைகிறது

பச்சை எரியவும்
அடுத்த பருவம்

ஆயுளும் பருவமும்
ஒன்றேதான்

அணிவகுத்து நிற்கும்
வாகனங்களில் எங்கு நிற்கிறோம்
நாம்

சிகப்புக்கும்
பச்சைக்கும் நடுவில்
கொஞ்சம் உள்ளது வாழ்வு

***

மலைப்பிரதேசத்தில்
மிதக்கும் நீர்குமிழ்கள்
தன்னுள்ளும்
வனம் கொண்டுள்ளது

இருப்பை கேலிசெய்யும்
மெலிசான
அதன் உயிர்கண்ணி
அவ்வளவு அர்த்தத்துடன்
அவ்வளவு அழகுடன்

குமிழ் வனத்தில்
பழங்கொத்தி ஏமாறும் பறவை

திரும்பத்திரும்ப
அலைகிறது மற்றொரு
வனம் பின்னும்

Comments are closed.