வரப்பெற்றோம்

[ A+ ] /[ A- ]

வரப்பெற்றோம் பகுதிக்கு பதிப்பாள நண்பர்கள் ஒரு பிரதியை மலைகள் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டுகிறேன்
அந்தப் புத்தகங்களை இந்தப் பகுதியில் ஒவ்வொரு இதழிலும் அறிமுகப்படுத்த திட்டம்.

•••

download (1)

•••

download (2)

••
download-37

••

download-38

••
download (5)

••4_5430

•••

download-13

••
download (12)

•••

download (13)

•••

download (14)

•••

Comments are closed.